Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


1 KONU
İşbu Hizmet Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı,
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet/hizmetlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
(RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini
kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu
hizmeti/hizmetleri onayladığı takdirde hizmet konusu bedeli ve varsa diğer ücret, vergi gibi
belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini
peşinen kabul eder.

2 SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: {_DİYETETİK GIDA DANIŞMANLIK EĞİTİM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ_}
Adres: {_Mutlukent mah. Angora Bulvarı. Planlamacılar Sitesi. No: 60 Beysukent ÇANKAYA
ANKARA_}
Telefon: {_0312 436 39 09 _}
Eposta: { bilgi@formeo.com.tr }
2.1 ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
Hizmet/hizmetleri iş bu ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayarak
hizmet satın alan kişidir.
Hizmet alacak kişi:
Adres:
Telefon:
Eposta / kullanıcı adı:

3 SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/HİZMETLER BİLGİLERİ
3.1
Hizmetin temel özellikleri (türü, süresi, içeriği) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.
3.2
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Güncelleme ve fiyat değişikliği yapıldığı
an itibariyle güncel /değiştirilmiş fiyat geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen
süre sonuna kadar geçerlidir.
3.3
Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı sitede gösterilmiştir.

4 GENEL HÜKÜMLER
4.1
ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetinürünün temel nitelikleri, satış
fiyatı ve ödeme şekli ile sunulmasına ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu,
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön
Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından
evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, satın alınan hizmetlere ait temel
özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını ödeme ve sunum bilgilerini de doğru ve eksiksiz
olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2
Sözleşme konusu her bir hizmet, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile internet
sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa sunulur. Bu süre içinde hizmetin ALICI’ya sunulamaması
durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklı olup, hizmetin alıcı tarafından
alınmaması durumunda ise, satıcıya ifa yükümlülüğü sona erer.
4.3
SATICI, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, web sitesinde belirtilen niteliklere uygun bir şekilde
işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi,
hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi,
ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4
SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve
açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.
4.5
Sözleşme konusu hizmet; ilk satın alım tarihi itibariyle ücretsiz ön görüşme ile toplam beş
görüşmeyi, sonraki her bir satın alım için dört görüşmeyi içerir.
4.6
SATICI, sipariş alınan hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde
yazılı olarak alıcı bildireceğini, 14 günlük süre içinde hizmetin henüz kullanılmayan kısmına
ilişkin toplam bedeli ALICI’ ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7
ALICI, sözleşme konusu hizmetin sunulması için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik
ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin
ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu
hizmeti sunma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8
ALICI, Sözleşme konusu hizmetin ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
kuruluşa sunulmasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması
sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
SATICI' ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu hizmet bedelini 3 gün içerisinde
SATICI’ ya banka havalesi yoluyla ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9
SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını
yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri
nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sunamaz ise, durumu ALICI' ya bildireceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da satın alınan hizmetin iptal edilmesini, varsa emsali ile
değiştirilmesini ve/veya sunum süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar
ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı
ödemelerde hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün
içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı
bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin
tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı
sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5 FATURA BİLGİLERİ
Alıcı satın aldığı hizmete ilişkin faturanın web sitesi üyelik formunda beyan ettiği bilgiler
doğrultusunda düzenlenmesini ve burada yer alan e-posta adresine gönderilmek suretiyle
teslimini kabul eder.

6 CAYMA HAKKI
ALICI; Hizmet sunumuna

.